Valikko Sulje

CAM ja EU

CAM ja EU

 • CAM Efcam – Järjestö yleiseurooppalaisille ja kansallisille CAM – toimijoille / EU     ASIAN KOHTAAN ↴
 • CAM ja Cochrane / Tanska     ASIAN KOHTAAN ↴
 • NAFCAM Vaihtoehtoisten hoitojen tutkimuskeskus / Norja     ASIAN KOHTAAN ↴
 • NCCAM Täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen keskus / Yhdysvallat     ASIAN KOHTAAN ↴
 • ViFAB Vaihtoehtoisen lääketieteen tieto- ja tutkimuskeskus / Tanska     ASIAN KOHTAAN ↴

EPIGCAM on täydentävän- vaihtoehtoisen lääketieteen intressiryhmä, joka perustettiin Euroopan parlamenttiin vuonna 2010.

CAM Interest Group Euroopan Parlamentissa

CAM Interest Group:in jäsenet ilmaisivat ensimmäisessä kokouksessaan huolensa perinteisten kasvirohdosvalmisteiden direktiivistä (THMPD, direktiivi 2004/24/EY), joka astui voimaan toukokuussa 2011. Kokouksessa todettiin, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat pyrkineet yhdenmukaistamaan homeopaattisia ja antroposofisia lääkkeitä koskevia lakeja, joiden tulkinnassa ja soveltamisessa on eroavuuksia ja yhdenmukaistamaan myös jäsenvaltioiden eroja tuotteiden saatavuudessa.

EU:n jäsenmaissa on myönnetty toimilupa noin 200:lle eurooppalaiseen kasviperinteiseen kuuluvalle kasvirohdosvalmisteelle. Useat näistä ovat yhden yrtin tuotteita. Perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä ja intialaisessa Ayurvedassa käytetään noin 1500 eri yrttiä, tai yrttiyhdistelmää. Sääntely aiheuttaa ongelmia erityisesti näissä hoitoperinteissä. EU:ssa sääntelyä valvovat viranomaiset pyrkivät erottamaan kasvivalmisteissa sen, mikä katsotaan ravinnoksi ja mikä lääkkeeksi. EU-lainsäädännössä on epäselvä rajanveto elintarvikkeiden, uuselintarvikkeiden, ravintolisien ja lääkkeiden välillä, mikä aiheuttaa tulkintaongelmia ja hankaloittaa yritysten toimintaa. Tällaista näkemyseroa ei esiinny Aasiassa.

CAM Interst Group painottaa kuluttajien valinnanvapautta terveydenhuollossa. Sveitsi on toteuttanut terveydenhuollon järjestelmän, jossa vaihtoehtohoidot ja luontaiset lääkintämenetelmät on integroituna Sveitsin terveydenhuoltojärjestelmään. Vaihtoehtohoitoja ja täydentäviä hoitomenetelmiä korvataan kansalaisille pakollisesta Sveitsin perussairausvakuutuksesta. Myös Alankomaissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että ylikuormitetut terveydenhuollon järjestelmät voivat tehdä mittavia säästöjä käyttämällä vaihtoehtoisia ja täydentäviä hoitoja, jotka vähentävät sekä lääkemenoja että lääketieteellisten toimenpiteiden tarvetta. Täydentäviä hoitoja käyttävät kuormittavat myös vähemmän perusterveydenhuoltoa ja elävät terveinä pidempään. Näistä syistä WHO suosittaa, että EU ryhtyy edistämään täydentävien /vaihtoehtoisten hoitomenetelmien integroimista koululääketieteen hoitomenetelmiin. WHO ohjeistaa EU-jäsenvaltioita lisäämään alan tutkimusta ja koulutusta, luomaan hyviä käytäntöjä ja saamaan vaihtoehtoiset / täydentävät hoidot sairausvakuutuskorvausten alaisiksi. Komissio arvioi että kemialliset lääkkeet aiheuttavat n. 197 000 kuolemantapausta vuosittain, joiden kustannukset ovat n. 79 € miljardia.

CAMbrella oli kolmivuotinen, komission rahoittama (1,5 milj. €) tutkimusprojekti, joka käynnistyi vuonna 2010. Tutkimusprojektin tarkoitus on ollut kartoittaa täydentävien hoitomenetelmien tarpeita, kehittää niitä ja niihin liittyvää termistöä, rakentaa puitteita luontaisten lääkkeiden ja -hoitojen hyväksymiselle, sekä luoda suuntaviivat tulevalle alan tutkimukselle. Lisäksi EU pyrkii luontaishoitojen riippumattomiin vaikutusmekanismien arviointimenetelmiin.

WHO:n julistuksissa (mm. Geneve Sveitsi, 2013 ja Declaration of Beijing, 2008 ), joissa valtioita kehotetaan tukemaan ja edistämään täydentävien hoitomenetelmien integrointia kansallisiin terveydenhoitojärjestelmiin.

ECPM Euroopan CAM – lääkäreiden kattojärjestö

ECPM:n tavoitteet;

 • kommunikoida EU- poliitikkojen, terveysviranomaisten ja virastojen kanssa edistääkseen lääketieteen monimuotoisuutta ja varmistaakseen, että EU:n jäsenvaltioiden lait ja asetukset mahdollistavat lääketieteellisten käytäntöjen monimuotoisuuden ja potilaiden vapaan valinnan
 • varmistaa, että luontaislääkkeitä / vaihtoehtolääkkeitä on saatavilla
 • osallistua täydentäviä hoitoja koskevien käytäntöjen ja luontaisten lääkkeiden terapeuttista laatua sekä vaikuttavuutta koskeviin arviointeihin
 • edistää vaihtoehtoisten ja täydentävien hoitomenetelmien koulutusta

Noin 40 % eurooppalaisista valitsee vaihtoehtoisen ja täydentävän hoitomenetelmän. He tiedostavat vastuunsa omasta terveydestään ja ovat aktiivisia sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä ymmärtävät elämäntapojen merkityksen terveydelle. He ovat myös ymmärtäneet että laajempi lähestymistapa terveyteen on enemmän, kuin pelkkää sairauksien hoitoa. Vaihtoehtoiset ja täydentävät hoidot vaikuttavat kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointiin ja niillä voidaan myös tukea lääketieteellisiä hoitoja.

Luontaisilla lääkkeillä on harvoin haitallisia sivuvaikutuksia. Euroopassa ei ole raportoitu luontaisten lääkkeiden käytöstä aiheutuneita vahinkoja. Yhä useammat lääkärit eri puolilla Eurooppaa osallistuvat täydentävien hoitotapojen ja perinteisen lääketieteen koulutukseen ja ovat vakuuttuneita näiden menetelmien positiivisista vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.

ECPM esittää huomioitavaksi seuraavat asiat EU – direktiivejä laadittaessa:

 1. Potilailla on oikeus valita vapaasti hoitonsa. Vuonna 1997 Euroopan parlamentissa on jo käsitelty ”muun kuin perinteisen lääketieteen” asemaa Euroopassa.
 2. Luontaisille lääkkeille etsitään ja kehitetään soveltuvia vaikutustutkimusmenetelmiä ja arviointiperusteita. Farmakologiset tutkimusmenetelmät on kehitetty yksinomaan lääketieteellisiin tarkoituksiin, mm. sulkemaan pois lääkkeen vaaralliset sivuvaikutukset. Vaihtoehtoisten ja täydentävien hoitomenetelmien tutkimusmenetelmille tulee laatia budjetti sekä valita alan tuntevat arviointiasiantuntijat.
 3. Vaihtoehtoiselle ja täydentävälle terapeuttikoulutukselle laaditaan laatukriteerit, jotka takaavat potilasturvallisuuden. Yksityiset, vaihtoehtoisia ja täydentäviä terapeutteja kouluttavat koulutuslaitokset tulee virallistaa ja integroida yliopistojen lääketieteen opetussuunnitelmiin.
 4. Vaihtoehtoiset ja täydentävät hoitomenetelmät tulee saada vakuutusten ja / sairasvakuutuslain korvausten alaisiksi. Veronmaksajien tulee saada tehdä perusoikeuksiin kuuluvia valintoja käyttämällä vapaasti myös edullisempia ja tehokkaita hoitovaihtoehtoja.
 5. Vaihtoehtoisia ja täydentäviä hoitomenetelmiä koskeva tutkimus tulee sisällyttää talousarvioihin.
 6. Pyrkimys perustaa riippumaton terveydenhuollon virasto, jossa työskentelee vaihtoehtoisten ja täydentävien hoitomenetelmien asiantuntijoita. Asia on tuotu esiin jo ”ei-tavanomaista lääketiedettä” selvittäneessä Cost Action B4 – työryhmässä.
 7. Vaihtoehtoiset ja täydentävät hoitomenetelmät tulee sisällyttää EU:n uuteen terveysstrategiaan.

www.ecpm.org

EFCAM – Vaihtoehtoinen ja täydentävä lääketiede Euroopan unionissa

EFCAM (European Federation for Complementary and Alternative Medicine) on perustettu 2004 edistämään Eurooppaan kehittämään integroitua, entistä kokonaisvaltaisempaa ja yhtenäisempää lähestymistapaa eurooppalaiseen terveydenhuoltoon. EFCAM toimii täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen yhteistyöelimenä potilaiden, ammattilaisten, tutkijoiden ja teollisuuden asialla. http://www.efcam.eu/

EFCAM:n määrittely täydentävälle ja / tai vaihtoehtoiselle lääketieteelle:”erilaisia autonomisia terveydenhuollon käytäntöjä terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen, sairauksien ehkäisyyn ja terveysongelmien hoitoon. Näitä käytäntöjä on mahdollista integroida käytettäväksi tavanomaisen lääketieteen rinnalla ja luodaan laajempi valikoima terveydenhoidon vaihtoehtoja.”

EFCAM on avoin järjestö yleiseurooppalaisille ja kansallisille vaihtoehtoisten ja täydentävien hoitomenetelmien toimijoille sekä – potilasjärjestöille. Se on demokraattinen, vastuullinen, läpinäkyvä, syrjimätön ja voittoa tavoittelematon. EFCAM on antanut julistuksen vaihtoehtoisesta ja täydentävästä lääketieteestä.  https://epha.org/what-is-complementary-and-alternative-medicine-cam/.
Euroopan unionin terveysohjelmassa todetaan, että on tärkeää omaksua kokonaisvaltainen lähestymistapa kansanterveyteen. Tulee ottaa huomioon vaihtoehtoinen ja täydentävä lääketiede, sekä hankkia lisää näyttöä sen tehokkuudesta. Tämä tarkoittaa virallista tunnustusta täydentävälle ja / tai vaihtoehtoiselle lääketieteelle. Jotta suunnitelma voidaan muuttaa käytännöksi, tämän tulee luonnollisesti näkyä myös EU – komitean valmisteilla olevassa toimenpideohjelmassa. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1350/2007/EY

EFCAM:n tavoite on, että yli 100 miljoonaa EU:n kansalaista tulee käyttämään vaihtoehtoista ja täydentävää lääketiedettä terveytensä ylläpidossa ja hoidossa. Tämän tulee näkyä EU:n jäsenvaltioiden terveyspolitiikassa ja – strategioissa, joten vaihtoehtoisten ja täydentävien hoitomenetelmien asiantuntijat tulee integroida EU:n jäsenvaltioiden asiaa koskeviin, päättäviin toimielimiin. Parhaillaan sekä lääkärit, että muut terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät näitä hoitomuotoja toimivaltansa rajoissa kaikkialla Euroopassa. Oikeus käyttää vaihtoehtoisia ja täydentäviä hoitomenetelmiä vaihtelee maakohtaisesti, eikä niitä ole vielä yhdenmukaisesti tunnustettu koko EU:n alueella.

Tavanomaisen hoidon kustannukset jatkavat kasvuaan ja on aika luoda terveydenhoidon järjestelmä, jossa keskitytään ensisijaisesti ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisevät ja hoitavat vaihtoehtoiset ja täydentävät lähestymistavat tarjoavat sekä lyhyen, että pitkän aikavälin kustannushyötyjä. EFCAM muistuttaa, että jo vuonna 1997 Euroopan parlamentti kehotti EU-komissiota toimintaan vaihtoehtoisen ja täydentävän lääketieteen alalla.

EFCAM: tavoite on, että täydentävä ja / tai vaihtoehtoinen lääketiede sisällytetään EU: n terveyspolitiikan strategiaan ja tekee työtä saadakseen poliittiset päättäjät vakuutettua vaihtoehtoisen ja täydentävän lääketieteen arvosta. Asianmukaisesti koulutettujen, vaihtoehtoisten ja täydentävien hoitomenetelmien ammattilaisten tulee saada lailliset oikeudet harjoittaa CAM – terapioita kaikkialla Euroopan unionin jäsenmaissa.  ECAM ohjeistaa vaihtoehtoisen ja täydentävän lääketieteen sääntelyä, rakenteita ja prosesseja. Se pyrkii luomaan budjettikohdan näiden hoitomenetelmien tutkimukselle. EFCAM suosittelee vaihtoehtoisten ja täydentävien hoitomenetelmien asiantuntijat EU:n tutkimushankkeisiin, tutkimushankkeita arvioiviin valiokuntiin ja muihin CAM – strategiaa hoitaviin EU-elimiin.

ESCOP The European Scientific Cooperative on Phytotherapy

ESCOP on 1989 perustettu eurooppalainen kattojärjestö, joka edistää lääkekasvien tutkimista ja kasvipohjaisten lääkkeiden käyttöä. Tavoite on luoda yhdenmukainen sääntely ja kehittää tieteelliset puitteet kasvilääkinnän arviointiin, mikä edistää hyväksymistä yleislääketieteessä. ESCOP käynnistää kliinisiä ja kokeellisia tutkimuksia. Tavoite on myös tuottaa monografioita ja tukea kansallisten fytoterapia-alan järjestöjen yhteistyötä niiden tavoitteissa ja päämäärissä.

ESCOP koordinoi EU Biomed-tutkimusohjelmaa, joka antoi eurooppalaisia standardeja kasvilääkinnän turvalliselle ja tehokkaalle käytölle. EU Biomed – tutkimustuloksia on hyödynnetty mm. monografioissa ja rohdosvalmisteiden haittavaikutusten on – line -raportointijärjestelmässä (PhytoNET), sekä toksikologiapaneelissa. 

CAM ja Cochrane / Tanska

Kööpenhaminassa sijaitsee Pohjoismaiden Cochrane – tieto- ja tutkimuskeskus, joka on osa The Cochrane Collaborationia, kansainvälisten laitosten ja asiantuntijoiden verkostoa. Verkosto arvioi kriittisesti kaikkialta maailmasta kerättyä tietoa, joka koskee hoitomuotojen ja ennaltaehkäisyn vaikutuksia. Tuhannet tutkijat, potilaat ja käyttäjät osallistuvat Cochrane -yhteistyöhön. Lisäksi keskus järjestää työpajoja Cochrane -katsauksia tuottaville tutkijoille.

Kansainvälisesti tunnustettu sähköinen tietokanta Cochrane Library kerää tutkimukseen perustuvaa tietoa eri hoitomuotojen tehokkuudesta kaikkialta maailmasta. Siihen kuuluu tuhansia tieteellisiä artikkeleita, nk. Cochrane – katsauksia (Cochrane reviews). Uudet artikkelit ja tiedot julkaistaan neljästi vuodessa.

”Myönteinen vaikutus” – Kun tutkijat ovat löytäneet tieteellistä näyttöä siitä, että hoito tuottaa toivotun vaikutuksen. Tähän luokkaan tutkimus on sijoitettu seuraavissa tapauksissa:

 • kun myönteinen vaikutus on kuvattu Cochrane -katsauksen johtopäätöksessä
 • kun tulos on niin hyvin dokumentoitu, että tutkijat eivät ilmaise tarvetta lisätutkimuksiin ennen hoidon suosittelemista
 • tätä ei sovelleta pienempiin, erityisalojen tutkimuksiin

”Mahdollinen myönteinen vaikutus” – Kun tutkimustulokset osoittavat suuntausta kohti myönteistä vaikutusta. Tähän luokkaan katsaukset sijoitetaan seuraavissa tapauksissa:

 • kun ei voida sanoa varmuudella, onko hoidolla todellista vaikutusta vai syntyykö positiivinen tulos kokeen heikkoudesta
 • kun tulos on niin epävarma, että tutkijat eivät löydä pohjaa yleisille suosituksille
 • kun tutkijat ilmaisevat tarvitsevansa lisätutkimuksia määrittääkseen vaikutuksia ja haittavaikutuksia ennen hoidon suosittelemista

”Ei vaikutusta” – Kun tutkijat ovat löytäneet riittävästi tieteellistä näyttöä joka osoittaa, että hoito on tehotonta. Tulos sijoitetaan tähän luokkaan, kun tutkijat Cochrane – katsauksen johtopäätöksessä toteavat, että sillä ei ole vaikutusta.

Terapiamuodoista tehtyjä tutkimuksia

Cochranen (The Cochrane Complementary Medicine Field) apurahaohjelma varmistaa, että vaihtoehtoisen ja täydentävän lääketieteen tutkimukset ovat relevantteja Cochrane – katsauksia, jotka julkaistaan Cochrane Library:ssa.

Rab – tanskalainen vaihtoehtoterapeuttien rekisteröintijärjestelmä hoitaa terapeuttien ammatillisen järjestäytymisen. Terapeutti, jolla on vaadittu koulutus ja kliininen osaaminen, on oikeutettu käyttämään suojattua nimikettä ”Registered Alternative Practitioner” (Rab).

Täydentävien hoitomenetelmien terapeuttien järjestöt voivat hakea Tanskan terveysministeriön hyväksynnän saadakseen oikeudet rekisteröidyksi yhdistykseksi, jonka jäsen voi käyttää suojattua nimikettä. Rekisteröidyllä yhdistyksellä pitää olla valituselin, jonka puoleen sen jäsenten antamia hoitoja käyttäneet voivat kääntyä hoitoon liittyviä valituksia tehdessään.

NAFCAM / Norja

Vuonna 2000 perustettiin Norjaan, Tromssan yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yhteyteen, vaihtoehtoisten ja täydentävien hoitomuotojen tutkimuskeskus NAFKAM, jota rahoittaa Norjan terveysministeriö (Ministry of Health and Care Services). Terveysministeriö rahoittaa myös puolueetonta tutkimustietoa antavaa tiedotustoimisto NIFABia. NAFCAM ylläpitää RESF – rekisteriä, johon kerätään tietoja vaihtoehtoisia hoitoja käyttäneistä ihmisistä, jotka ovat vakavan sairauden kulussa kokeneet epätavallisen käänteen CAM- hoitojen jälkeen.

Vuonna 2003 Norjaan säädettiin vaihtoehtoisia ja täydentäviä hoitomuotoja koskeva laki ja perustettiin vapaaehtoinen terapeuttirekisteri turvaamaan kuluttajien oikeuksia ja potilasturvaa. Rekisterissä on noin viisikymmentä ammattinimikettä.

Samana vuonna Norjaan saatiin myös terapeuttijärjestöjen neuvosto/yhteistyöelin SABORG, johon kuuluu 17 yhdistystä, joissa on yli 3000 jäsentä. Aloitteen SABORG:n perustamisesta tekivät terveysviranomaiset, tavoitteena on yhtenäistää ammatilliset standardit, eettiset periaatteet, vakuutukset, valituselin ja muut toiminnalle elintärkeät toiminnot.

NAFCAM toteuttaa, edistää ja koordinoi vaihtoehtoisten ja täydentävien hoitomenetelmien monitieteellistä tutkimusta. Vaihtoehtoisilla ja täydentävillä hoitomenetelmillä voidaan vähentää sairauksia, lyhentää niiden kestoa ja parantaa elämänlaatua ja niitä tutkitaan sekä lääketieteellisinä järjestelminä, että vaihtoehtoisina lääketieteen menetelminä käytännössä. NAFCAM julkaisee tutkimuksia tieteellisinä artikkeleina kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa ja tutkimuskeskuksella on myös oma julkaisusarja.

Näiden tehtävien lisäksi NAFKAM edistää alan koulutusta, konsultointia, kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä, sekä verkostoitumista ja tiedon välittämisestä. Vuonna 2008 WHO nimitti sen perinteisen lääketieteen yhteistyökeskukseksi.
NIFAB Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling

Norjan hallitus antoi ensimmäisen talousarviomäärärahan kansalliselle CAM – tietopankille vuonna 2004. Tämän tietokannan tavoite on tarjota puolueettomaan tutkimukseen perustuvaa tietoa täydentävästä ja vaihtoehtoisesta lääketieteestä. Tietopankki NIFAB käynnistettiin toukokuussa 2007.

NCCAM / Yhdysvallat

(The National Center for Complementary and Alternative Medicine)
NCCAM on Yhdysvalloissa toimiva täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen keskus ja on liittovaltion hallituksen tutkimusvirasto. Se on yksi 27 keskuksesta, jotka muodostavat kansallisen tutkimusinstituutin (National Institutes of Health (NIH), joka on osa Yhdysvaltojen terveysvirastoa (US Department of Health and Human Services).

NCCAM määrittelee vaihtoehtoisen ja täydentävän lääketieteen ryhmäksi erilaisia lääketieteen ja terveydenhuollon järjestelmiä, toimintatapoja ja tuotteita, joita ei tällä hetkellä pidetä osana tavanomaista lääketiedettä. NCCAM tehtävä on tutkia täydentävien ja / tai vaihtoehtoisten hoitomuotojen parantavia käytäntöjä tieteellisessä kontekstissa, kouluttaa alan tutkijoita ja välittää tietoa sekä ammattilaisille että kansalaisille. NCCAM rahoittaa myös alan tutkimusta.

NCCAM

 • Edistää tieteellistä tutkimusta
  NCCAM on rahoittanut enemmän kuin 1200 tutkimushanketta Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella.
 • Kouluttaa CAM -tutkijoita
  NCCAM tukee uusien tutkijoiden koulutusta ja rohkaisee kokeneita tutkijoita liittymään CAM -tutkimukseen.
 • Jakaa uutisia ja tietoa
  NCCAM tarjoaa täsmällistä ja ajankohtaista tietoa tehdyistä CAM – tutkimuksista.
 • Tukee vaihtoehtoisten ja täydentävien hoitomuotojen integroimista
 • Auttaa mm. terveydenhuollon ammattilaisia vaihtoehtoisten ja täydentävien hoitomuotojen sisäistämisessä sekä selvittämään niiden turvallisuutta ja tehokkuutta, sekä integroimaan niitä viralliseen terveydenhuoltoon.

Kliinisten tutkimusten avulla selvitetään, onko hoito turvallinen ja tehokas. Tästä syystä ne ovat tärkeä osa lääketieteellisen tutkimuksen prosessia. NCCAM on rahoittanut satoja tutkimushankkeita.

PUB-MED -tietokanta

Vaihtoehtoinen ja täydentävä lääketiede / satunnaiskontrolloitu tutkimus (RCT) PubMed – tietokannassa.
RCT on tieteellinen tutkimusmalli, jolla testataan terveydenhuollon palveluita tai terveyteen liittyvän teknologian vaikuttavuutta ja tehoa. Osallistuva ryhmä jaetaan sattumanvaraisesti eri hoitoihin. Tutkittavien määrän ollessa riittävän suuri, eri hoitoryhmissä sekoittuvat tasaisesti sekä tunnetut, että tuntemattomat tekijät.
Medline on kansainvälinen lääketieteellinen tärkeä tietokanta. Sitä ylläpitää USA:ssa National Library of Medicine (NLM), joka sisältää aikakausjulkaisujen artikkeliviitteitä. Niitä lisätään tietokantaan päivittäin. Medline sisältää miljoonia otteita vuodesta 1948. Tietokanta on käytettävissä ilmaiseksi PubMed – nimisenä, jossa on linkkejä kokonaisiin lehtiin ja artikkeliteksteihin. Osassa lehdistä saattaa olla käyttöoikeusrajoituksia.

Käytettäessä hakusanayhdistelmää ”complementary and alternative medicine + randomized controlled trials” löytyy suuri määrä artikkeleita. Seuraavassa on poimintoja RCT – tutkimuksista tai yhteenvetotutkimuksista, joissa RCT on mukana:

ViFAB / Tanska Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling

Vaihtoehtoisen lääketieteen tieto- ja tutkimuskeskus ViFAB on perustettu Tanskaan vuonna 2000. Se on riippumaton instituutio, joka toimii Tanskan terveysministeriön (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) alaisuudessa ja sijaitsee Århusissa.

Tutkimuskeskusta johtaa ministeriön nimittämä hallitus jossa on 11 jäsentä. Siihen kuuluu edustajia täydentävien hoitomenetelmien terapiayhdistyksistä, julkisesta terveydenhuollosta sekä ministeriöstä. ViFAB:n menot rahoitetaan valtion määrärahalla joita ohjataan myös vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimusapurahoiksi.
ViFABi:n tavoitteena on jakaa ja lisätä tasapuolista tietoa vaihtoehtoisista ja täydentävistä hoitomenetelmistä ja niiden vaikutuksista. Tämän lisäksi tavoite on kehittää tukimusta omassa tutkimuskeskuksessa sekä yhteistyössä muiden, vastaavien tutkimuslaitosten kanssa. Keskus edistää vuoropuhelua terveydenhuollon henkilöstön ja täydentäviä hoitomenetelmiä tekevien terapeuttien, sekä hoitoja käyttävien välillä.

ViFAB on luonut (Knowledge Market Place) tehokkaan ja helposti saatavilla olevan, täydentävien hoitomenetelmien ”markinapaikan”. Sen tavoitteena on että;

 • täydentävistä hoitomuodoista syntyvä tieto on kaikkien saatavilla
 • kansalaiset ja terveydenhuollon henkilöstö voivat saada puolueetonta ja tutkimukseen perustuvaa neuvontaa vaihtoehtoisista ja täydentävistä hoitomenetelmistä
 • terapeuttien koulutus saadaan tasolle, jotta he voivat osallistua tutkimushankkeisiin
 • vaihtoehtoisen lääketieteen tutkijat verkostoituvat
 • vaihtoehtoisen lääketieteen tutkijoille avautuu mahdollisuus osallistua monitieteellisiin, kansainvälisesti tunnettujen tutkijoiden kursseihin ja seminaareihin
 • luodaan täydennyskoulutusohjelmia
 • suunnataan tutkimukseen perustuva, korkeatasoinen koulutus myös muiden maiden terveydenhuollon henkilöstölle
 • haetaan avustuksia säätiöiltä, järjestöiltä sekä yrityksiltä

ViFBi:n tutkimusavustuksilla on rahoitettu suuri osa Tanskan vaihtoehtoisen ja täydentävän lääketieteen tutkimuksesta.

Täydentävän lääketieteen tutkijat työskentelevät pääsääntöisesti yliopistoissa, tai julkisissa sairaaloissa. He toimivat yhteistyössä terapeuttien ja terapeuttiyhdistysten kanssa. Kööpenhaminan ja Etelä – Tanskan yliopistot ovat tehneet vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimusta ja perustaneet monitieteellisiä tutkimusryhmiä.

ViFAB on perustanut tutkimusfoorumin (ViFAB’s Research Forum for Danish associations for alternative practitioners). Tavoite on edistää terapeuttien kiinnostusta täydentävän lääketieteen tutkimukseen. Tutkimusfoorumi kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja tarjoaa luentoja, keskusteluja ja tietoja osallistuvien järjestöjen tutkimushankkeista. ViFAB järjestää alan terapeuteille suunnattuja kursseja, konferensseja, työpajoja ja seminaareja, joissa käsitellään mm. tutkimukseen ja tiedonkeruuseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi se järjestää luentoja ja kansainvälisiä tutkimuskonferensseja vaihtoehtoisen ja täydentävän lääketieteen tutkijoille.
ViFAB tekee myös tutkimusta vaihtoehtohoitojen käytöstä yhteistyössä potilasjärjestöjen ja Tanskan kansanterveyslaitoksen kanssa.

ViFAB ja Pohjoismaiden Cochrane – keskus tekevät yhteistyötä. ViFAB on rahoittanut vaihtoehtoiseen lääketieteeseen liittyviä Cochrane – katsauksia ja tehnyt yhteistyössä Århusin yliopiston kliinisen epidemiologian laitoksen kanssa tutkimukseen perustuvan yhteenvedon kaikista vaihtoehtoisen lääketieteen alalta tehdyistä Cochrane – katsauksista.

error: Content is protected !!