Valikko Sulje

Terapia-alan koulutus ja tavoitteet

TERAPIA-ALAN KOULUTUKSEN OPINNOT
35,5 OP

(Arvioidaan eurooppalaisen ECTS – järjestelmän (European Credit Transfer System) mukaan, jossa 1 opintopiste vastaa 27 opintotuntia.)

Koulutuksen yleiset tavoitteet:

Koulutettu

 • tuntee terapeutin ammatin tuoman vastuun, velvoitteet ja oikeudet, sekä osaa toimia eettisesti ja moraalisesti oikein hoitotilanteissa
 • osaa ohjata ja neuvoa asiakastaan elimistön puhdistamiseen ja ravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä
 • tuntee ihmisen anatomian ja fysiologian perusasiat sekä on perehtynyt länsimaisen lääketieteen mukaiseen taudinmääritykseen
 • on perehtynyt länsimaisen lääketieteen mukaisiin tutkimuksiin, hoitoon ja lääkkeiden vaikutuskanaviin
 • tuntee sekä lääkkeiden että Iuontaislääkkeiden yhteisvaikutuksia
 • osaa toimia yhteistyössä virallisen terveydenhuollon kanssa ja tarvittaessa ohjata asiakkaan lääkärin hoitoon
 • toimii ammatillisesti, eettisesti ja luottamusta herättävästi
  osaa toimia oikein hätätilanteissa
 • Loppututkintoa varten ja Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon rekisteriin pääsemiseksi koulutetun tulee esittää hyväksytyt suoritukset seuraavin opintosisällöin, yhteensä 35,5 opintopistettä:

Tavoitteet

Koulutettu

 • tuntee lääketieteen sekä Iuontaislääketieteen historiaa ja tunnistaen hoitokulttuurimme juuret    
 • ymmärtää ja osaa selvittää ihmiskuvaa eri hoitokulttuurien näkökulmista
 • osaa vertailla terveys- ja sairauskäsitteitä luontaislääketieteen ja länsimaisen lääketieteen näkökulmista
 • osaa kertoa jonkun tunnetun Iuontaishoitomuodon käytännön toteutukseen ja hoitotapaan liittyvän vaikutustavan, sekä alan koulutusmahdollisuudet

Koulutettu

 • tietää luontaishoitoalaan liittyvien lakien ja asetusten määräykset
 • ymmärtää salassapidon juridisen merkityksen
 • osaa luoda omaa toimintaansa varten laatukriteerit KTKL:n asettamien vaatimusten pohjalta
 • osaa sujuvasti esitellä KTKL:n toimintaa j a terapeuttirekisteriä
 • osaa käytännössä etsiä ajantasaista tietoa käytännöistä muissa Pohjoismaissa ja EU:n alueella
 • ymmärtää terapeutin ammattiin liittyvän juridisen vastuun
 • tietää yrityksen perustamisen perusasiat ja osaa hakea lisäopastusta yritystä perustaessaan
 • tuntee yrittäjyyteen keskeisesti liittyvää lainsäädäntöä
 • tunnistaa yritystoimintansa mahdollisuudet ja osaa suhtautua realistisesti ympäristön asettamiin haasteisiin
 • on tutustunut KTKL:n laatimiin terapeutin eettisiin ohjeisiin ja laatii niiden pohjalta omat eettiset ohjeensa ja sitoutuu niihin
 • osaa hakea yhteistyökumppaneita ja luoda toimivia verkostoja
 • tunnistaa omat voimavaransa
 • huomioi ammattitaidon ylläpito- ja lisäkoulutustarpeen

Koulutettava 

 • hankkii tietoa ja lisäkoulutusta luovan terapian keinoista ammattitaitonsa kehittämiseksi
 • osaa tehdä itselleen ”selviytymisstrategian”
 • kykenee tunnistamaan asiakkaansa ravitsemusongelmat ja ohjaamaan häntä yksilöllisesti
 • tunnistaa terapeuttina toimiessaan vastuunsa jakaa tietoa luonnonmukaisen ravinnon merkityksestä terveyden ylläpitämisessä ja on valmis tekemään asiaa edesauttavia toimia työssään

Koulutettava

 • tuntee solun rakenteen ja toiminnan
 • tunnistaa kudostyypit ja osaa nimetä esimerkkejä niistä
 • tuntee luuston, niveltyypit ja niiden toimintamekanismit
 • osaa selittää sydämen- ja verenkiertojärjestelmän toiminnan
 • osaa selittää ruoansulatus- ja ravinnon imeytymistapahtuman
 • osaa selvittää aistitoiminnot ja niiden merkityksen
 • tietää kipuaistin toimintaperiaatteen ja merkityksen
 • ymmärtää kehon hormonijärjestelmän merkityksen ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille
 • tietää oikean hengityksen fysiologisen merkityksen ja osaa ohjata asiakastaan hapenottokyvyn parantamisessa
 • tuntee aivojen ja keskushermoston rakenteen ja hermojärjestelmän toiminnan

Koulutettava

 • osaa antaa esimerkkejä tautien sisäisistä ja ulkoisista syistä sekä merkityksestä
 • ymmärtää bakteerien sekä virusten erot taudin aiheuttajina
 • saa tietoa sienistä ja loisista sairauksien aiheuttajina
 • saa tietoa sairauksien ehkäisystä ja ympäristömyrkkyjen vaikutuksista ihmisen terveyteen ja osaa ohjata asiakastaan näiden tekijöiden välttämisessä
 • saa tietoa tavallisimmista sairauksista, niiden hoidosta ja
  ennaltaehkäisystä
 • osaa arvioida ihotautien vaikutuksen oman terapiamuotonsa
  kannalta
 • osaa turvallisesti ohjata raskaana olevaa, tai raskautta suun-
  nittelevaa asiakastaan
 • tietää rokotteiden vaikutuksista ja osaa informoida asiakastaan
 • osaa asianmukaisesti kohdata mielenterveys-, päihde- tai huumeongelmaisen asiakkaan ja ohjata hänet tarpeenmukais-
  ten hoitomuotojen pariin
 • tuntee Suomen lääkelainsäädännön ja rohdoslainsäädännön
 • tietää lääkkeitten ja luontaislääkkeitten yhteisvaikutuksia ja
 • osaa ohjata asiakastaan luontaislääkkeitten käytössä.

Koulutettava

 • tietää julkisen terveydenhuollon toimintatavat erilaisten ikäryhmien hoidossa ja osaa tarvittaessa ohjata asiakastaan hakeutumaan niihin
 • tutustuu kansanterveysohjelmaan ja terveyskasvatukseen
 • osaa huomioida aseptiikan ja hygienian asiakastyössään, tekee hygieniasuunnitelman ja kartoittaa tartuntariskit työssään
  on valmistautunut vastaanottamaan myös kansainvälistyvää asiakaskuntaa ja osaa ottaa huomioon kulttuurieroja

Koulutettava

 • osaa kohdata asiakkaansa yksilöllisesti ja ammatillisesti
 • on oman alansa asiantuntija ja osaa sujuvasti esitellä toimialaansa
 • osaa yhdistää oppimansa asiat toimivaksi hoitokokonaisuu-deksi
 • hallitsee erikoisalansa niin, että voi turvaIIisesti ja ammattitaitoisesti auttaa asiakastaan
 • ymmärtää täydennyskoulutuksen merkityksen ammattitaitonsa ylläpitämiseksi
 • osaa toimia oikein hätätilanteissa


Erikoisalojen kouluttajat määrittelevät yksilölliset tavoitteet ja oppiaineiden sisällöt erikseen.

Opintojen sisältö: Luontaislääketieteen perusopinnot 3 op

Lääketieteen ja luontaislääketieteen historia
 • Lääkintätaidon kehittymiseen johtavat tekijät
 • Kansanlääkintämme historia ja nykytilanne
 • Hoitokulttuurit Suomessa ja muualla maailmassa
Luontaislääketieteen käsitteet
 • Ihmiskuva 
 • Terveys- ja sairauskäsite
 • Oikeus hoitoon
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi
Katsaus eri hoitomuotoihin
 • Hoitojen vaikutustavat
 • Yleisimpien hoitomuotojen esittely
Valvonta ja vastuu
 • Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • Salassapito
 • Potilasvahinkolaki
 • Kuluttajansuoja
 • Laki potilaan oikeuksista
 • Perustuslaki soveltuvin osin
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
 • Lääkelaki, rohdoslaki, elintarvikelaki
 • Omavalvonta
 • Koulutuksen valvonta
 • KTKL:n tehtävät
 • Eri toimijoitten näkemykset valvonnasta ja vastuusta: TEO, Sosiaali- ja terveysministeriö 
 • Aluehallintokeskus
 • Tilanne muissa pohjoismaissa ja EU:n alueella
 • WHO
Luontaishoitoalan terapeutin asema Suomessa 
Yrittäjänä hoitoalan ammattilainen
 • Ammatin harjoittaminen
 • Terapeutti terveydenhuoIIon ammattilaisena
 • Yrityksen perustamisen perusasiat ja yritysmuodot
 • Luontaishoitoalan yrittäjyyden mahdollisuudet ja haasteet
 • Hoitajan eettiset periaatteet
 • Oikea verkostoituminen ja markkinointi menestyksen edellytys 
 • Levon merkitys ja terapeutin oma jaksaminen
 • Luovuus auttaa jaksamaan hoitotyössä
Ravitsemuksen perusteet
 • Ravitsemuksen merkitys terveyden kannalta
 • Luonnonmukainen ravinto
 • Elimistön puhdistaminen
 • Luontaislääketieteen ravitsemussuositukset
 • Ravintoaineiden merkitys
 • Ravitsemusongelmat


LÄÄKETIETEEN PERUSTEIDEN KOKONAISUUS
14 OP
 (378 h)

 
Anatomia ja fysiologia 5 op = 133h, josta 80 h kontaktiopetusta
 
Opintojen sisältö:                 
 • Solun rakenne ja sen toiminta
 • Ihon rakenne ja toiminta
 • Kudokset, rakenne ja toiminta
 • Tukiranka, luusto ja nivelet
 • Lihakset; Lihastyypit, liittymä ja lähtökohdat, jänteet
 • Sydän ja verenkiertoelimistö
 • Hengitystoimintaan liittyvät elimet
 • Ruoansulatustoimintaan liittyvät elimet
 • Muut sisäelimet
 • Umpieritysrauhaset
 • Aineenvaihdunta, nestetasapaino
 • Aistielimet
 • Hormonitoiminta
 • Hermoston toiminta
Tautioppi 7,5 op = 200h, josta 120 h kontaktiopetusta
 • Tautien yleinen etiologia
 • Sairauksien ehkäiseminen
 • Bakteerit ja virukset
 • Sienet ja loiset
 • Ympäristömyrkyt / merkitys terveydelle
 • Tuki- ia liikuntaelin-sairaudet
Sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet
 • Metaboliset sairaudet
 • Kilpirauhasen sairaudet
 • Reumasairaudet
 • Gastroenterologiset sairaudet
 • Hampaisto ja purentaongelmat
 • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 • Ihotaudit
 • Naistentaudit ja synnytys
 • Rokotukset
 • Neurologiset sairaudet
 • Syventävä psykologia
 • Mielenterveys ja päihdeongelmat
 • Farmakologian perusteet
 • Lääkelainsäädäntö
 • Lääkkeitten yhteisvaikutukset
Kansanterveystyö ja hoitotyön perusteet
Opintojen sisältö: 1,5 op = 47 h, josta 30h kontaktiopetusta
 • Julkinen terveydenhuolto eri-ikäryhmien hoidossa
 • Eettinen koodisto
 • Terveyskasvatukselliset periaatteet
 • Aseptiikka ja hygienia asiakastyössä, tartuntariskit
 • Kansainvälistyvä asiakaskunta

ERIKOISTUMTSOPINNOT
Opintojen sisältö: 18 0P (490 h)

 • Ammattiopinnot 11,45 op = 320h
 • Hoitoharjoittelu 4 op = 110 h
 • Seminaarityö 2 op = 60h


ENSIAPUKOULUTUS
Opintojen sisältö: I 0,5 op (16h)

SPR:n ensiapu

error: Content is protected !!